لطفا صبر کنید ...

راهنمای پذیرش
اطلاعات تماس و نحوه دریافت وقت

لطفا هنگام مراجعه در زمان تعیین شده مدارک ذیل را با خود همراه داشته باشید .
– داشتن مدارک شناسائی معتبر جهت تشکیل پرونده
– کلیه مدارک مربوط به بیمار (عکس ، آزمایشات, توصیه های پزشک در صورت وجود…)
– دفترچه بیمه جهت نوشتن دستور عکس و آزمایشات و نسخه


هزینه ها و بیمه ها در یاس

کلیه هزینه ها در یاس بر مبنای تعرفه تعیین شده برای بخش خصوصی بوده و
کلینیک با بیمه های ذیل طرف قرار می باشد :
بیمه های پایه : ۱- تامین اجتماعی – ۲- بیمه خدمات درمانی ۳- بیمه نیروهای مسلح
بیمه های تکمیلی : بیمه ایران – بیمه دانا – بیمه البرز – بیمه آسیا – بیمه سینا – بیمه بانک ها : ملی٫ مرکزی ٫ تجارت صادرات ملت پارسیان
بیمه SOS : بیمه سرمد سامان پاسارگاد حکمت تجارت نو حافظ آسماری خانواده : بستری پاراکلینیک صندوق درمان و sos گروهی